1

  MD DIRECT MESSAGE

  คำมั่นจากเราในการสร้างมาตรฐาน
  สร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์

  ที่มีคุณภาพ ด้วยเครื่องจักรที่มี

  มาตรฐานตามหลักสากลเพื่อ

  สนับสนุนทุกธุรกิจในการพัฒนา

  ศักยภาพในการแข่งขันไปสู่จุดสูงสุด

  เภสัชกร ประจินต์ วิชิรมาลา

เข้าสู่ระบบ